Top Moravia Health
Rehabilitace
Nadstandardní péče

Léčebná tělesná výchova (LTV)

Léčebná tělesná výchova tvoří největší část práce fyzioterapeuta. Navržený léčebný plán je poté realizován za pomoci fyzioterapeutických metod, přičemž nejčastěji využívané jsou kondiční metody. LTV je zaměřena na korekci chybných pohybových stereotypů, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, protažení zkrácených a posílení oslabených svalů, zlepšení pohyblivosti postižených částí těla a léčbu dalších poruch spadajících do sféry fyzioterapie.

Podstatnou součástí LTV je instruktáž pacienta zaměřená na správné provedení cviku tak, aby byl následně schopný cviky provádět sám po ukončení terapie.

 

Jak se cvičí?

V rámci LTV jsou prováděny cviky s aktivní i pasivní účastí pacienta. Pasivní cviky vykonává pouze fyzioterapeut bez aktivního zapojení pacienta. Aktivní cviky, jejichž cílem je posílení příslušných svalů, jsou prováděny aktivními pohyby pacienta proti odporu kladeném fyzioterapeutem.

Základní typy LTV cviků:

Respirační fyzioterapie

Respirační fyzioterapie je soubor cviků zaměřených na dechovou rehabilitaci chronických plicních onemocnění. Správný dechový stereotyp je úzce spojený s držením těla. Pokud v průběhu dne je tělo dlouhodobě v nesprávné poloze, stanou se buď nádechové nebo výdechové svaly přetěžovanými a jejich činnost začnou přebírat svaly k tomu účelu neurčené a vznikne svalová dysbalance.

V rámci LTV jsou cviky respirační fyzioterapie zahrnuty za účelem nácviku správných dechových stereotypů pro léčbu a prevenci bolestí pohybového aparátu. Při respirační fyzioterapii je využíváno drenážích technik pro usnadnění vykašlávání, anebo tzv. dechové gymnastiky. Pro nácvik správného stereotypu bráničního dýchání se provádí statická dechová gymnastika bez současného pohybu. Nácvik dýchání v koordinaci s pohybem je předmětem dynamické dechové gymnastiky.

 

Jak LTV probíhá?

LTV trvá běžně mezi 30 až 60 minutami, probíhá za vedení fyzioterapeuta. Cvičení probíhá ve spodním prádle nebo v přiléhavém sportovním úboru. Po celou dobu terapie je možné, aby klient své potíže s fyzioterapeutem konzultoval a podle toho se upravoval léčebný plán.

Jak se na LTV připravit a jak často?

Na LTV se není potřeba speciálně připravovat. Četnost jednotlivých cvičení je určována individuálně v závislosti na rozsahu řešeného fyzioterapeutického problému, nejčastěji je terapeutický plán sestavován v délce 5 až 10 cvičení.

Máte zájem o rehabilitaci?

CHCI SE OBJEDNAT